Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

Listopad 7th, 2012 Wpisane w Toksykologia
Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

STRESZCZENIA REFERATÓW

2012, s. 104
ISBN 978-83-87425-88-3

Cena: 10 zł (+ koszty wysyłki)

Spis treści

Streszczenia wystąpień ustnych

1. Jürgen W. Einax, Improving the detection power in trace analysis by means of chemometric methods

2. Pick Denis, Leiterer Matthias, Jürgen W. Einax,  Investigation of selenium species transport in Caco-2 cells using HPLC-ICP-MS analysis and chemometric approaches

3. Zdzisław Hippe, Nowe obszary chemometrii: bazy wiedzy czy symulacja wiedzy?

4. Beata Walczak, Koncepcja podobieństwa w analizie danych chemicznych

5. Ewa Bulska, Sztuka prowadzenia pomiarów

6. Łukasz Komsta, Przestrzenie, podprzestrzenie i projekcje, czyli geometryczna interpretacja algorytmów chemometrycznych

7. Ivana Stanimirova, Beata Walczak, Niepewność pomiarowa, obiekty odlegle i brakujące elementy i ich wpływ na analizę danych

8. Mariusz Kolbuszewski, Praktyczne zastosowanie chemometrii w analizie ilościowej i jakościowej prób produkcyjnych i badawczych na przykładzie spektrometru NIRFlex N-500 firmy Buchi

9. Łukasz Nowicki, Zastosowanie Mass Profiler Professional w zgłębianiu danych LC/MS oraz GC/MS

10.Małgorzata Kazura, Wykorzystanie metod inspirowanych naturą do nakładania sygnałów instrumentalnych

11.Joanna Orzeł, Michał Daszykowski, Ireneusz. Grabowski, Grzegorz Zaleszczyk, Mirosław Sznajder, Beata Walczak, Metoda równoczesnego oznaczania dodatków akcyzowych do oleju napędowego

12.Anna Kutyła-Olesiuk, Sylwia Dziedzic-Talipska, Wojciech Jankowski, Małgorzata Wesoły, Małgorzata Nowacka, Patrycja Ciosek, Analiza jakościowa i ilościowa ekstraktów jabłkowych za pomocą hybrydowego elektronicznego języka

13.Michał Daszykowski, Chemometria w kontroli procesów

14.Grzegorz Zadora, Schemat interpretacji danych fizykochemicznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

15.Dariusz Zuba, Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniu autentyczności produktów dla celów sądowych

16.Tomasz Puzyn, Jak poprawnie zbudować model QSAR?

17.Agnieszka Gajewicz, Nicole Schaeublin, Saber Hussain, Tomasz Puzyn, Jerzy Leszczynski, Badania nad możliwością zastosowania metod in silico w przewidywaniu toksyczności nanocząstek tlenków metali

18.Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec, Aleksander Astel, Opis spływu polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry metodami chemometrycznymi

19.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Michał Daszykowski, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Badanie autentyczności win z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności

20.Kamil Brudecki, Paweł Zagrodzki, Jerzy W. Mietelski, Ewa Tomankiewicz, Edward Golec, Joanna Golec, Sebastian Nowak, Elżbieta Szczygiel, Anna Marchewka, Zbigniew Dutkiewicz, Zastosowanie analizy korespondencji do badania zależności pomiędzy aktywnością wybranych radionuklidów w ludzkich kościach a stylem życia

21.Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek, Wyznaczanie stężenia analitu w badanej próbce na podstawie liniowej zależności kalibracyjnej uwzględniającej niepewności standardowe dwóch zmiennych

22.Tomasz Puzyn, O nanocząstkach z głową w chmurach, czyli o zrównoważonym rozwoju nanotechnologii

23.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Geoffrey W. Grime, Mike Merchand, Wojciech Chudziak, Małgorzata Markiewicz, Analiza PIXE/PEGE i LA-ICP-TOF-MS wczesnośredniowiecznych szklanych paciorków

Streszczenia posterów

1. Maja Antczak, Wojciech Cybulski, Wojciech Piertoń, Aneta Woźniak, Oznaczanie tylozyny w premiksach leczniczych przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

2. Maja Antczak, Dorota Krasucka, Wojciech Cybulski, Oznaczanie amoksycyliny w osoczu przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

3. Maciej Barycki, Anita Sosnowska, Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie modelu QSPR dla przewidywania wartości zmian entalpii przejść fazowych trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku

4. Agnieszka Białek, Andrzej Tokarz, Paweł Zagrodzki, Zastosowanie metody PLS do analizy interakcji między kwasami tłuszczowymi w surowicy krwi szczurów w warunkach procesu nowotworowego

5. Patryk Bielecki, Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, QSRR jako metoda pomocna w interpretacji oddziaływań w adsorpcyjnej chromatografii gazowej

6. Katarzyna Bober, Zastosowanie PCA do analizy właściwości fizykochemicznych substancji o działaniu antyhistaminowym

7. Katarzyna Bober, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny rozdziału chromatograficznego wybranych pestycydów

8. Paulina Chęsy, Patryk Własiuk, Andrzej Parczewski, Badanie wpływu eksperymentalnych błędów przypadkowych na wyniki obliczeń analizy skupień

9. Henryk Czarnik-Matusewicz, Michał Daszykowski, Kontrola jakości kazeiny z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni i technik chemometrycznych

10.Małgorzata Dołowy, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny właściwości lipofilowych wybranych pestycydów

11.Małgorzata Dołowy, Marcin Pacholczyk, Ocena procesu wiązania się wybranych anabolików z białkami krwi z wykorzystaniem dokowania molekularnego

12.Klaudia Drab, Michał Daszykowski, Segmentacja obrazów hiperspektralnych

13.Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki, Katarzyna Reczyńska, Katarzyna Pyryt, Karolina Pielka, Małgorzata Jakubowska, Modelowanie układu tętniczego nerki

14.Adam Grochowalski, Ryszard Chrząszcz, Anna Maślanka, Małgorzata Węgiel, Joanna Kuc, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w oznaczniu dioksyn w tkankach ryb morskich

15.Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie zintegrowanego modelu QSPR-MM dla przewidywania losów i transportu leków hormonalnych w środowisku

16.Anna Jakubowska, Tomasz Kozik, Specyficzne efekty jonowe – badanie właściwości kosmotropowych i chaotropowych jonów przy ich oddziaływaniu z jonami dodecylosiarczanowymi

17.Grażyna Janikowska, Zastosowanie analizy podobieństw do optymalizacji rozdziałów chromatograficznych wybranych leków immunosupresyjnych

18.Grażyna Janikowska, Grzegorz Hibner, Tomasz Janikowski, Adam Wilczok, Justyna Rożek,Urszula Mazurek, Analiza transkryptomu z mikromacierzy oligonukleotydowych w oparciu o wybrane komercyjne i niekomercyjne programy

19.Małgorzata Kazura, Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Zastosowanie NP-MANOVA do analizy danych chromatograficznych

20.Alicja Kotłowska, Sylwia Mędrzycka, Jacek Namieśnik, Piotr Szefer, Poszukiwanie biomarkerów ekspozycji na dym tytoniowy w oparciu o metabolomikę oraz chemometryczną analizę danych

21.Władysław W. Kubiak, Łukasz Górski, Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii

22.Bogumiła Kupcewicz, Marek Różalski, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Piotr Paneth, Ocena zależności cytotoksyczności izomerów E, Z 3-arylidenoflawanonów i 3-arylidenochromanonów od struktury z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

23.Łukasz Lubiński, Piotr Urbaszek, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Ocena przydatności opublikowanych danych eksperymentalnych dla nanocząstek użytecznych do modelowania QSAR

24.Artur Malinowski, Joanna Czarnocka, Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Biernat, Krzysztof Bajdor, Metody oznaczania stabilności paliw w kontekście rozwoju systemu monitoringu on-line

25.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Knut-Endre Sjastad, Daniel Ramos, Szacowanie wartości dowodowej stosunków abundancji izotopów ołowiu w badaniach porównawczych próbek szkła dla celów sądowych

26.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Beata Trzcińska, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Ocena wartości dowodowej danych uzyskanych w trakcie analizy barwy niebieskich past długopisowych techniką MSP-DAD

27.Katarzyna Odziomek, Maciej Harańczyk, Tomasz Puzyn, Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a wartością stałej Henry’ego trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)

28.Natalia Piekuś, Anna Badura, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Bogumiła Kupcewicz, Wykorzystanie HPLC, FT-IR oraz wybranych technik kalibracji danych do analizy zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających ibuprofen

29.Joanna Ronowicz, Bogumiła Kupcewicz, Elżbieta Budzisz, Ocena zawartości frakcji polifenolowej oraz aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z Camellia Sinensis z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

30.Marcin Sajdak, Olaf Piotrowski, Grzegorz Różycki, Zastosowanie metod chemometrycznych w klasyfikacji i potwierdzaniu pochodzenia karbonizatu

31.Celina Sikorska, Piotr Skurski, Wysycenie energii wiązania nadmiarowego elektronu w układach AlnFn+1̅ (n=1-5)

32.Aneta Sokół, Joanna Karpińska, Chemometryczna analiza widm absorbcyjnych roztworów leków poddanych działaniu promieniowania UV i symulowanego światła słonecznego w środowisku wodnym

33.Anita Sosnowska, Maciej Barycki, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Analiza podobieństwa cieczy jonowych w wielowymiarowej przestrzeni deskryptorów topologicznych

34.Wiktoria Struck, Paweł Wiczling, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski, Metoda nadzorowanego wyrównania danych (supervised alignment) w analizie nukleozydów z próbek biologicznych jako potencjalnych markerów kancerogenezy

35.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Wojciech Gabryjelski, Wykorzystanie obliczeń równoległych do eksploracji dużych zbiorów danych SELDI-TOF-MS w badaniach markerów nowotorowych

36.Małgorzata I. Szynkowska, Katarzyna Szajdak, Katarzyna Palińska, Krzysztof Czerski, Stanisław Sypniewski, Beata Trzcińska, Marcin Kunicki, Andrzej Parczewski, Nowe zastosowania technik LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych. Wykorzystanie metod chemometrycznych w opracowaniu danych z pomiarów

37.Piotr Urbaszek, Maciej Haranczyk, Esmond G. Ng, Tomasz Puzyn, Charakterystyka chlorowanych, bromowanych oraz bromo-chlorowanych kongenerów trwałych zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem metodyki C3 (combinatorial-computational-cheminformatics approach)

38.Agnieszka Wasilewska, Patryk Bielecki, Wiesław Wasiak, Włodzimierz Urbaniak, Analiza procesu wymiany ligandów w syntezie asymetrycznych związków metalokompleksowych

39.Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Ocena składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju z wykorzystaniem analizy czynnikowej

40.Krzysztof Wójcicki, Liliana Patek, Ewa Sikorska, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w badaniu autentyczności oliwy z oliwek

41.Tomasz P. Wróbel, Małgorzata Barańska, Zastosowanie metod chemometrycznych do analizy obrazów spektroskopowych FT-IR

42.Paweł Zagrodzki, Ryszard Gryboś, Zastosowanie stabilnego wariantu metody składowych głównych do identyfikacji związków wanadu o najlepszych właściwościach biologicznych

43.Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Modele wieloczynnikowe nieparametrycznej wielowymiarowej analizy wariancji

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.