Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Chemometria w analityce

Wrzesień 17th, 2012 Wpisane w Toksykologia
Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)
Chemometria w analityce. Wybrane zagadnienia.2008, s. 328
ISBN 83-87425-13-3 

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

W książce, którą oddajemy do rąk Czytelnika przedstawione zostały wybrane zagadnienia i zastosowania chemometrii, głównie w analityce, ale także w tych dziedzinach, w których analityka odgrywa kluczową rolę. Obecnie coraz częściej rozwiązanie naukowych i praktycznych proble-mów z dziedzin przyrodniczych – chemii, biologii, medycyny, ochrony śro¬dowiska czy nauk sądowych, wymaga użycia narzędzi chemometrycznych. Metody chemometryczne umożliwiają bowiem badanie struktury wielowymiarowych danych pomiarowych, których dostarczają współczesne przyrządy, lub które uzyskuje się w wyniku długoterminowych obserwacji i po¬miarów, na przykład monitorując zanieczyszczenie środowiska lub stan zdrowia pacjenta. Metody te okazują się niezbędne przy uzyskiwaniu użytecznej informacji z takich danych. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane metody chemometryczne nie potrafią dać poprawnej odpowiedzi na postawione pytania, jeśli jakość danych z pomiarów jest nieodpowiednia. Dlatego pierwszy rozdział niniejszej książki dotyczy metrologii chemicznej, sposobów zapewnienia jakości wyników oraz walidacji metod pomiarowych w chemii, w szczególności metod analizy chemicznej. Ważne dla analityka jest uświadomienie sobie zasad procesu analitycznego, w którym to procesie poszukiwana informacja chemiczna zawarta w badanym obiekcie jest przekazywana, poprzez kolejne etapy procesu, od badanego obiektu do użytkownika informacji. O przenoszeniu informacji w procesie analitycznym traktuje drugi rozdział książki. W życiu codziennym, ale także w nauce i praktycznych jej zastosowaniach, bez wątpienia ogromną rolę odgrywa podobieństwo, lub jego brak, pomiędzy porównywanymi obiektami lub zjawiskami. Pojęcie podobieństwa jest jednym z filarów chemometrii. Czytelnik spotka się z tym pojęciem niemal w każdej metodzie chemometrycznej. Elementarne wprowadzenie do tego zagadnienia można znaleźć w trzecim rozdziale książki. W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze metody chemometryczne i sposoby rozwiązywania różnorakich problemów naukowych i praktycznych z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych przy użyciu tych metod. Przedstawione w nich zostały również liczne przykłady pokazujące efektywność omawianych narzędzi chemometrycznych. Trzy ostatnie rozdziały są poświęcone zastosowaniom chemometrii w trzech wybranych dziedzinach – naukach sądowych, badaniu żywności oraz monitoringu i ochronie środowiska. W tych rozdziałach pokazane są liczne przykłady zastosowania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów w formie opisowego przeglądu literaturowego oraz wyników otrzymanych przez samych autorów.

W niektórych rozdziałach książki Czytelnik napotka definicje tych sa-mych pojęć lub opis tych samych metod chemometrycznych. Jako redaktorzy i współautorzy książki uznaliśmy, że będzie to z korzyścią dla Czytelnika. Takie wielostronne spojrzenie na chemometrię powinno, naszym zdaniem, ułatwić Czytelnikowi studiowanie bardziej zaawansowanych podręczników, monografii, prac przeglądowych i oryginalnych z zakresu chemometrii. Liczne odnośniki do literatury fa-chowej są podane w każdym z rozdziałów książki.

Pragniemy podkreślić, że książka jest adresowana do Czytelnika mało lub średnio zaawansowanego w zakresie teorii i stosowania metod chemo-metrycz¬nych. Bardzo liczymy na to, że książka okaże się pomocna w po-znawaniu taj¬ników chemometrii, dziedziny, bez której nie jest możliwe rozwiązywanie wie¬lu ważnych problemów współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Dlatego życzymy Czytelnikom sympatycznej, mimo wszystko, lektury oraz wielu korzyści z przeczytania tej książki.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.