Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Listopad 16th, 2015 Posted in Kryminalistyka, Książki | Komentowanie nie jest możliwe
Mikroslady_okladka_www Janina Zięba-Palus (red.)

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

ISBN 978-83-87425-29-6

 

Cena: 45 zł + koszty wysyłki

W publikacji pokazano, jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład, wielu badanych materiałów, np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Dlatego ekspert winien stosować metody matematyczne do oceny wyników swych badań, oszacowania wielkości błędu pomiarowego oraz interpretacji ewentualnych różnic, obserwowanych pomiędzy porównywanymi materiałami (ślad vs materiał porównawczy pobrany od podejrzanego czy oskarżonego). Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier. Jest oczywiste, że ich ilość, jaką dysponuje biegły w trakcie prowadzonych badań, jest znacznie większa niż „zwykłych” mikrośladów, co ułatwia prowadzenie analizy, niemniej priorytetem jest, aby w jej toku nie doszło do ich uszkodzenia. Dlatego też w przypadku takich materiałów stosuje się przede wszystkim  tzw. nieniszczące techniki badawcze, bazując na mikropróbkach pobranych z linii pisma czy papieru.

Wszyscy autorzy chcieliby, aby niniejsza publikacja była przydatna prawnikom (zleceniodawcom ekspertyz) i przyczyniła się do lepszej współpracy na linii biegli − przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie niektóre rozdziały lub części tej książki mogą się wydawać  trudniejsze do przyswojenia, niemniej starano się unikać, o ile było to możliwe, omawiania wszelkich zawiłości i implikacji metod badawczych oraz stosowania specjalistycznej terminologii naukowej na rzecz logicznego, przystępnie przedstawionego rozumowania ilustrowanego przejrzystymi wykresami i rycinami. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z zawartością książki pomoże praktykom wymiaru sprawiedliwości w przezwyciężeniu trudności we wzajemnej komunikacji, a omówione przykłady z praktyki zachęcą do zlecania badań fizykochemicznych w tych sprawach, w których mikroślady i materiały pisarsko-papiernicze są prawdziwym źródłem informacji o zdarzeniu, a zarazem wartościowym dowodem w postępowaniach: przygotowawczym i sądowym.

Rozprawy z Jałowcowej Góry

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Kryminalistyka, Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Rozprawy z Jałowcowej Góry

2004, s. 256
ISBN 83-87425-27-3

Cena: 21 zł (+ koszty wysyłki)

W dniach 11–13 czerwca 2003 roku, w Dobczycach, odbył się III Zjazd Katedr Kryminalistyki, tym razem zorganizowany przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla uczczenia 40 rocznicy jej powołania. Zjazd zgromadził ponad 60 uczestników; oprócz przedstawicieli większości katedr wzięli w nim udział również goście z Uniwersytetu Karola i Akademii Policyjnej z Pragi oraz Litewskiego Uniwersytetu Prawa z Wilna, a także, już tradycyjnie, reprezentanci innych polskich instytucji kryminalistycznych: Instytutu Ekspertyz Sądowych, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecni byli także goście z Sądu Okręgowego, Prokuratury Apelacyjnej i krakowskiej palestry.
Konferencja odbywała się pod hasłem: “Jakość kryminalistyki polskiej u progu XXI wieku”. Problematyce jakości w kryminalistyce była też poświęcona jedna z 6 sesji; pozostałe to: “Sesja plenarna”, “Generalia”, “Edukacja kryminalistyczna”, “Jurysprudencja”, “Technika kryminalistyczna I”, “Technika kryminalistyczna II & Kazuistyka”. Wygłoszono 40 referatów.
Niniejszy tom zawiera większość przedstawionych lub nadesłanych prezentacji. Aczkolwiek jakość implicite zawiera się we wszelkich naszych kryminalistycznych poczynaniach, paradoksalnie, z punktu widzenia przewodniego tematu Zjazdu, tematyka ta jest prawie nieobecna w tej książce. Z tego też względu nosi ona inny, zgoła niekryminalistyczny tytuł, związany z urokliwym miejscem III Zjazdu.
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek

Listopad 17th, 2011 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Jan Jarosz, Krzysztof Świentek
Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek.

2010, s.86
ISBN 83-87425-28-1

NAKŁAD WYCZERPANY


Szczegóły … »

Konfrontacyjne badania poligraficzne

Kwiecień 13th, 2011 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Ryszard Jaworski
Konfrontacyjne badania poligraficzne

2010, s.149
ISBN 83-87425-48-6

Cena: 23,10 zł

Szczegóły … »

Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Jolanta Wąs-Gubała
Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

 

Cena: 35,00 zł

Szczegóły … »

Balistyka Chemiczna

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Zuzanna Brożek-Mucha
Balistyka chemiczna2008, s.119
ISBN 83-87425-97-4

 

Cena 25,00 zł

Szczegóły … »

Włókno jako ślad kryminalistyczny

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Jolanta Wąs-Gubała
Włókno jako ślad kryminalistyczny

2000, s. 91
ISBN 83-87425-15-X

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Mariusz Kulicki
Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej2001, s. 283
ISBN 83-87425-46-X

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Antoni Feluś
Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego

2000, s. 103
ISBN 83-87425-36-2

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Hipnoza kryminalna

Listopad 25th, 2010 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Jerzy Siuta, Józef Wójcikiewicz
Hipnoza kryminalna

1999, s. 123
ISBN 83-902564-0-1

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »