Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

Listopad 7th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

STRESZCZENIA REFERATÓW

2012, s. 104
ISBN 978-83-87425-88-3

Cena: 10 zł (+ koszty wysyłki)

Spis treści

Streszczenia wystąpień ustnych

1. Jürgen W. Einax, Improving the detection power in trace analysis by means of chemometric methods

2. Pick Denis, Leiterer Matthias, Jürgen W. Einax,  Investigation of selenium species transport in Caco-2 cells using HPLC-ICP-MS analysis and chemometric approaches

3. Zdzisław Hippe, Nowe obszary chemometrii: bazy wiedzy czy symulacja wiedzy?

4. Beata Walczak, Koncepcja podobieństwa w analizie danych chemicznych

5. Ewa Bulska, Sztuka prowadzenia pomiarów

6. Łukasz Komsta, Przestrzenie, podprzestrzenie i projekcje, czyli geometryczna interpretacja algorytmów chemometrycznych

7. Ivana Stanimirova, Beata Walczak, Niepewność pomiarowa, obiekty odlegle i brakujące elementy i ich wpływ na analizę danych

8. Mariusz Kolbuszewski, Praktyczne zastosowanie chemometrii w analizie ilościowej i jakościowej prób produkcyjnych i badawczych na przykładzie spektrometru NIRFlex N-500 firmy Buchi

9. Łukasz Nowicki, Zastosowanie Mass Profiler Professional w zgłębianiu danych LC/MS oraz GC/MS

10.Małgorzata Kazura, Wykorzystanie metod inspirowanych naturą do nakładania sygnałów instrumentalnych

11.Joanna Orzeł, Michał Daszykowski, Ireneusz. Grabowski, Grzegorz Zaleszczyk, Mirosław Sznajder, Beata Walczak, Metoda równoczesnego oznaczania dodatków akcyzowych do oleju napędowego

12.Anna Kutyła-Olesiuk, Sylwia Dziedzic-Talipska, Wojciech Jankowski, Małgorzata Wesoły, Małgorzata Nowacka, Patrycja Ciosek, Analiza jakościowa i ilościowa ekstraktów jabłkowych za pomocą hybrydowego elektronicznego języka

13.Michał Daszykowski, Chemometria w kontroli procesów

14.Grzegorz Zadora, Schemat interpretacji danych fizykochemicznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

15.Dariusz Zuba, Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniu autentyczności produktów dla celów sądowych

16.Tomasz Puzyn, Jak poprawnie zbudować model QSAR?

17.Agnieszka Gajewicz, Nicole Schaeublin, Saber Hussain, Tomasz Puzyn, Jerzy Leszczynski, Badania nad możliwością zastosowania metod in silico w przewidywaniu toksyczności nanocząstek tlenków metali

18.Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec, Aleksander Astel, Opis spływu polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry metodami chemometrycznymi

19.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Michał Daszykowski, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Badanie autentyczności win z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności

20.Kamil Brudecki, Paweł Zagrodzki, Jerzy W. Mietelski, Ewa Tomankiewicz, Edward Golec, Joanna Golec, Sebastian Nowak, Elżbieta Szczygiel, Anna Marchewka, Zbigniew Dutkiewicz, Zastosowanie analizy korespondencji do badania zależności pomiędzy aktywnością wybranych radionuklidów w ludzkich kościach a stylem życia

21.Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek, Wyznaczanie stężenia analitu w badanej próbce na podstawie liniowej zależności kalibracyjnej uwzględniającej niepewności standardowe dwóch zmiennych

22.Tomasz Puzyn, O nanocząstkach z głową w chmurach, czyli o zrównoważonym rozwoju nanotechnologii

23.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Geoffrey W. Grime, Mike Merchand, Wojciech Chudziak, Małgorzata Markiewicz, Analiza PIXE/PEGE i LA-ICP-TOF-MS wczesnośredniowiecznych szklanych paciorków

Streszczenia posterów

1. Maja Antczak, Wojciech Cybulski, Wojciech Piertoń, Aneta Woźniak, Oznaczanie tylozyny w premiksach leczniczych przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

2. Maja Antczak, Dorota Krasucka, Wojciech Cybulski, Oznaczanie amoksycyliny w osoczu przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

3. Maciej Barycki, Anita Sosnowska, Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie modelu QSPR dla przewidywania wartości zmian entalpii przejść fazowych trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku

4. Agnieszka Białek, Andrzej Tokarz, Paweł Zagrodzki, Zastosowanie metody PLS do analizy interakcji między kwasami tłuszczowymi w surowicy krwi szczurów w warunkach procesu nowotworowego

5. Patryk Bielecki, Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, QSRR jako metoda pomocna w interpretacji oddziaływań w adsorpcyjnej chromatografii gazowej

6. Katarzyna Bober, Zastosowanie PCA do analizy właściwości fizykochemicznych substancji o działaniu antyhistaminowym

7. Katarzyna Bober, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny rozdziału chromatograficznego wybranych pestycydów

8. Paulina Chęsy, Patryk Własiuk, Andrzej Parczewski, Badanie wpływu eksperymentalnych błędów przypadkowych na wyniki obliczeń analizy skupień

9. Henryk Czarnik-Matusewicz, Michał Daszykowski, Kontrola jakości kazeiny z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni i technik chemometrycznych

10.Małgorzata Dołowy, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny właściwości lipofilowych wybranych pestycydów

11.Małgorzata Dołowy, Marcin Pacholczyk, Ocena procesu wiązania się wybranych anabolików z białkami krwi z wykorzystaniem dokowania molekularnego

12.Klaudia Drab, Michał Daszykowski, Segmentacja obrazów hiperspektralnych

13.Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki, Katarzyna Reczyńska, Katarzyna Pyryt, Karolina Pielka, Małgorzata Jakubowska, Modelowanie układu tętniczego nerki

14.Adam Grochowalski, Ryszard Chrząszcz, Anna Maślanka, Małgorzata Węgiel, Joanna Kuc, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w oznaczniu dioksyn w tkankach ryb morskich

15.Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie zintegrowanego modelu QSPR-MM dla przewidywania losów i transportu leków hormonalnych w środowisku

16.Anna Jakubowska, Tomasz Kozik, Specyficzne efekty jonowe – badanie właściwości kosmotropowych i chaotropowych jonów przy ich oddziaływaniu z jonami dodecylosiarczanowymi

17.Grażyna Janikowska, Zastosowanie analizy podobieństw do optymalizacji rozdziałów chromatograficznych wybranych leków immunosupresyjnych

18.Grażyna Janikowska, Grzegorz Hibner, Tomasz Janikowski, Adam Wilczok, Justyna Rożek,Urszula Mazurek, Analiza transkryptomu z mikromacierzy oligonukleotydowych w oparciu o wybrane komercyjne i niekomercyjne programy

19.Małgorzata Kazura, Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Zastosowanie NP-MANOVA do analizy danych chromatograficznych

20.Alicja Kotłowska, Sylwia Mędrzycka, Jacek Namieśnik, Piotr Szefer, Poszukiwanie biomarkerów ekspozycji na dym tytoniowy w oparciu o metabolomikę oraz chemometryczną analizę danych

21.Władysław W. Kubiak, Łukasz Górski, Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii

22.Bogumiła Kupcewicz, Marek Różalski, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Piotr Paneth, Ocena zależności cytotoksyczności izomerów E, Z 3-arylidenoflawanonów i 3-arylidenochromanonów od struktury z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

23.Łukasz Lubiński, Piotr Urbaszek, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Ocena przydatności opublikowanych danych eksperymentalnych dla nanocząstek użytecznych do modelowania QSAR

24.Artur Malinowski, Joanna Czarnocka, Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Biernat, Krzysztof Bajdor, Metody oznaczania stabilności paliw w kontekście rozwoju systemu monitoringu on-line

25.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Knut-Endre Sjastad, Daniel Ramos, Szacowanie wartości dowodowej stosunków abundancji izotopów ołowiu w badaniach porównawczych próbek szkła dla celów sądowych

26.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Beata Trzcińska, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Ocena wartości dowodowej danych uzyskanych w trakcie analizy barwy niebieskich past długopisowych techniką MSP-DAD

27.Katarzyna Odziomek, Maciej Harańczyk, Tomasz Puzyn, Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a wartością stałej Henry’ego trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)

28.Natalia Piekuś, Anna Badura, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Bogumiła Kupcewicz, Wykorzystanie HPLC, FT-IR oraz wybranych technik kalibracji danych do analizy zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających ibuprofen

29.Joanna Ronowicz, Bogumiła Kupcewicz, Elżbieta Budzisz, Ocena zawartości frakcji polifenolowej oraz aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z Camellia Sinensis z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

30.Marcin Sajdak, Olaf Piotrowski, Grzegorz Różycki, Zastosowanie metod chemometrycznych w klasyfikacji i potwierdzaniu pochodzenia karbonizatu

31.Celina Sikorska, Piotr Skurski, Wysycenie energii wiązania nadmiarowego elektronu w układach AlnFn+1̅ (n=1-5)

32.Aneta Sokół, Joanna Karpińska, Chemometryczna analiza widm absorbcyjnych roztworów leków poddanych działaniu promieniowania UV i symulowanego światła słonecznego w środowisku wodnym

33.Anita Sosnowska, Maciej Barycki, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Analiza podobieństwa cieczy jonowych w wielowymiarowej przestrzeni deskryptorów topologicznych

34.Wiktoria Struck, Paweł Wiczling, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski, Metoda nadzorowanego wyrównania danych (supervised alignment) w analizie nukleozydów z próbek biologicznych jako potencjalnych markerów kancerogenezy

35.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Wojciech Gabryjelski, Wykorzystanie obliczeń równoległych do eksploracji dużych zbiorów danych SELDI-TOF-MS w badaniach markerów nowotorowych

36.Małgorzata I. Szynkowska, Katarzyna Szajdak, Katarzyna Palińska, Krzysztof Czerski, Stanisław Sypniewski, Beata Trzcińska, Marcin Kunicki, Andrzej Parczewski, Nowe zastosowania technik LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych. Wykorzystanie metod chemometrycznych w opracowaniu danych z pomiarów

37.Piotr Urbaszek, Maciej Haranczyk, Esmond G. Ng, Tomasz Puzyn, Charakterystyka chlorowanych, bromowanych oraz bromo-chlorowanych kongenerów trwałych zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem metodyki C3 (combinatorial-computational-cheminformatics approach)

38.Agnieszka Wasilewska, Patryk Bielecki, Wiesław Wasiak, Włodzimierz Urbaniak, Analiza procesu wymiany ligandów w syntezie asymetrycznych związków metalokompleksowych

39.Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Ocena składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju z wykorzystaniem analizy czynnikowej

40.Krzysztof Wójcicki, Liliana Patek, Ewa Sikorska, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w badaniu autentyczności oliwy z oliwek

41.Tomasz P. Wróbel, Małgorzata Barańska, Zastosowanie metod chemometrycznych do analizy obrazów spektroskopowych FT-IR

42.Paweł Zagrodzki, Ryszard Gryboś, Zastosowanie stabilnego wariantu metody składowych głównych do identyfikacji związków wanadu o najlepszych właściwościach biologicznych

43.Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Modele wieloczynnikowe nieparametrycznej wielowymiarowej analizy wariancji

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Chemometria w nauce i praktyce

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)
Chemometria w nauce i praktyce.2009, s. 380
ISBN 978-83-87425-38-8Cena: 31,50 zł (+ koszty wysyłki)

Chemometria jest działem chemii, zajmującym się wydobywaniem istotnych informacji z pomiarów i eksperymentów chemicznych, poprzez właściwą organizację procesu analitycznego, optymalizację eksperymentów, prawidłową kalibrację, kontrolę jakości, a przede wszystkim przetwarzanie danych. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój technologiczny, który wpłynął bardzo istotnie na rozwój metod analitycznych. Nowoczesne metody, takie jak np. chromatografia gazowa lub cieczowa sprzężone z detektorami mas (GC-(MS)n, LC-(MS)n) czy spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), pozwalają na jednoczesne oznaczenie wielu analitów, przy znacznym obniżeniu granic wykrywalności oraz zwiększeniu selektywności w stosunku do metod stosowanych uprzednio. Te nowe na-rzędzia w rękach analityków zwiększają ich możliwości badawcze, jednak jednocześnie ilość wytwarzanej informacji jest bardzo duża i często trudna do ogarnięcia przez badacza. Powstałe dane są zwykle wielowymiarowe i nawet ich wizualizacja stwarza problemy. Dodatkowo szybkość analiz, będąca niewątpliwie zaletą nowoczesnych metod analitycznych, może prowadzić do „bezmyślnego” tworzenia dużej ilości danych, które w praktyce często zamiast zwiększać wiedzę na temat badanych obiektów wprowadzają dodatkowy „szum”. Typowym błędem praktyków jest sytuacja, gdy bez dobrze przemyślanego planu wykonana została seria często pracochłonnych i kosztownych pomiarów, a jednocześnie oczekiwane jest potwierdzenie pewnych hipotez na podstawie uzyskanych wyników. W przypadku źle zaplanowanego eksperymentu, zastosowanie nawet najbardziej wyrafinowanych metod analizy danych często nie pozwala na właściwą ocenę wyników i na uzyskanie z nich poszukiwanej informacji. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe sformułowanie problemu, odpowiednie zaplanowanie pomiarów, ich wykonanie zgodnie z prawidłami sztuki i zachowaniem zasad metrologii chemicznej, kontrola i przygotowanie danych do dalszej obróbki. Jedynie w takim przypadku przeprowadzona dalsza analiza chemometryczna umożliwi prawidłową ocenę uzyskanych wyników i wyciągnięcie poprawnych wniosków. W niniejszej książce przedstawione zostały wyniki prac badawczych, w których na różnych etapach procesu analitycznego użyte zostały metody chemometryczne. Prace te różnią się stopniem zaawansowania stosowanych na¬rzędzi chemometrycznych, dlatego ich treść może być interesująca zarówno dla początkującego jak i zaawansowanego Czytelnika.

Książkę rozpoczyna obszerne wprowadzenie, w którym w sposób przejrzysty i przyjazny nawet dla początkującego „fana” chemometrii przybliżono tę dziedzinę nauki. Lektura tego rozdziału pozwala na poznanie podstawowych pojęć chemometrycznych, metodyki postępowania chemometrycznego oraz poszczególnych metod. Uwypuklone zostały zalety chemometrii jako narzędzia w opracowywaniu wyników pomiarów analitycznych oraz możliwości „wydobywania” użytecznej informacji ze zbioru otrzymanych danych.

Kolejne rozdziały książki zawierają prace z poszczególnych dziedzin nauki wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o zbiór wyników badań naukowych. Prace te zostały zebrane w grupy tematyczne dotyczące badań środowiskowych (rozdział 1), badania żywności (rozdział 2), nauk sądowych (rozdział 3), nauk medycznych (rozdział 4), oraz innych zastosowań (rozdział 5). Zastosowania chemometrii w badaniach środowiskowych obejmują m.in. opracowanie wyników analizy zanieczyszczeń izotopami radioaktywnymi wybranych bezkręgowców zebranych po awarii w Czarnobylu (P. Zagrodzki i wsp.), klasyfikację próbek w oparciu o wyniki monitoringu wód powierzchniowych (A. Astel, S. Małek), ocenę niepewności związanej z próbowaniem w monitoringu wód podziemnych (E. Kmiecik i wsp.), ocenę wpływu substancji fenolowych oznaczanych w wodzie na tzw. indeks fenolowy (J. Kochana i wsp.) czy wpływu składowiska odpadów paleniskowych na ekosystem wodny (I. Krzyżaniak i wsp.), badanie zależności pomiędzy zawartością wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych a źródłem ich zanieczyszczenia (A. Hanć i wsp.), jak również ocenę ryzyka dla nowych rodzajów zanie-czyszczeń chemicznych (T. Puzyn i wsp.). Szereg rozdziałów dotyczy zastosowań chemometrii w badaniu żywności, m.in. zastosowania elektronicznego nosa w badaniach procesu starzenia piw (J. Chmielewski i wsp.), klasyfikacji różnych rodzajów miodów na podstawie wskaźników fizykochemicznych i zawartości pierwiastków śladowych (M. Chudzińska i wsp.), klasyfikacji artykułów spożywczych na bazie pomidorów (P. Ciosek i wsp.), analizy zawartości wybranych pestycydów w produktach roślinnych (A. Berezińska, K. Szymczyk) czy analizy olejów jadalnych (A. Szydłowska-Czerniak i wsp.). W rozdziałach dotyczących nauk sądowych głównie pokazano wykorzystanie sieci bayesowskich. Przedstawiono koncepcję i wyniki analizy danych fizykochemicznych przy użyciu takich sieci (G. Zadora, A. Parczewski), jak również ich zastosowanie w predykcji pewnych cech fizycznych człowieka na podsta-wie badań genetycznych (P. Wolańska-Nowak, W. Branicki), a także przedstawiono zaproponowany model ilorazu wiarygodności służący do analizy danych w przypadku występowania brakujących wyników (G. Zadora). Zastosowania w naukach medycznych dotyczą m.in. analizy spektroskopowej pochodnych tetracykliny (A. Filipiak i wsp.), wpływu parametrów analitycznych na jakość oznaczania rozpuszczalników reszt-kowych w preparatach farmaceutycznych (K. Ramus, A. Parczewski), analizy profilu ekspresji genów cytochromu P450 (G. Janikowska i wsp.), oceny właściwości lipofilowych wybranych związków o znaczeniu neurologicznym oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. Pyka, D. Gurak), porównania rozdziału chromatograficznego witaminy PP i jej pochodnych (W. Klimczok, A. Pyka) oraz analizy właściwości fizykochemicznych wybranych chinolonów i fluorochinolonów (K. Bober). Wśród innych rozdziałów książki chcemy zwrócić uwagę na te dotyczące zdalnego kształcenie w dziedzinie optymalizacji eksperymentu chemicznego (B. Dębska), wybranych aspektów statystycznego opracowania danych z badania biegłości (A. Baterowicz, A. Wojtowicz), oceny retencji chromatograficznej podczas optymalizacji rozdzieleń w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (T. Bączek i wsp.), nowego algorytmu wyznaczania punktu końcowego w miareczkowaniu potencjometrycznym (M. Jakubowska i wsp.), a także analizy efektywności pracy bioreaktora z membraną enzymatyczną (P. Adamczak i wsp.).

Zamierzonym celem niniejszej książki jest popularyzacja chemometrii jako dziedziny nauki wspomagającej badania chemiczne i pokrewne chemii, głównie w zakresie planowania eksperymentów, interpretacji wyników oraz w efektywnym uzyskiwaniu użytecznej informacji z danych wielowymiarowych. Naszym zdaniem, zaletą książki jest także to, że autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują różne dziedziny nauki i praktyki. Wyrażamy przekonanie, że Czytelnicy, niezależnie od stopnia znajomości metod chemo¬metrycznych, znajdą w książce informacje, które zainspirują ich i zachęcą do stosowania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu interesujących ich problemów.

Redaktorzy książki serdecznie dziękują wszystkim Autorom, którzy przyczynili się do jej powstania.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Chemometria w analityce

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)
Chemometria w analityce. Wybrane zagadnienia.2008, s. 328
ISBN 83-87425-13-3 

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

W książce, którą oddajemy do rąk Czytelnika przedstawione zostały wybrane zagadnienia i zastosowania chemometrii, głównie w analityce, ale także w tych dziedzinach, w których analityka odgrywa kluczową rolę. Obecnie coraz częściej rozwiązanie naukowych i praktycznych proble-mów z dziedzin przyrodniczych – chemii, biologii, medycyny, ochrony śro¬dowiska czy nauk sądowych, wymaga użycia narzędzi chemometrycznych. Metody chemometryczne umożliwiają bowiem badanie struktury wielowymiarowych danych pomiarowych, których dostarczają współczesne przyrządy, lub które uzyskuje się w wyniku długoterminowych obserwacji i po¬miarów, na przykład monitorując zanieczyszczenie środowiska lub stan zdrowia pacjenta. Metody te okazują się niezbędne przy uzyskiwaniu użytecznej informacji z takich danych. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane metody chemometryczne nie potrafią dać poprawnej odpowiedzi na postawione pytania, jeśli jakość danych z pomiarów jest nieodpowiednia. Dlatego pierwszy rozdział niniejszej książki dotyczy metrologii chemicznej, sposobów zapewnienia jakości wyników oraz walidacji metod pomiarowych w chemii, w szczególności metod analizy chemicznej. Ważne dla analityka jest uświadomienie sobie zasad procesu analitycznego, w którym to procesie poszukiwana informacja chemiczna zawarta w badanym obiekcie jest przekazywana, poprzez kolejne etapy procesu, od badanego obiektu do użytkownika informacji. O przenoszeniu informacji w procesie analitycznym traktuje drugi rozdział książki. W życiu codziennym, ale także w nauce i praktycznych jej zastosowaniach, bez wątpienia ogromną rolę odgrywa podobieństwo, lub jego brak, pomiędzy porównywanymi obiektami lub zjawiskami. Pojęcie podobieństwa jest jednym z filarów chemometrii. Czytelnik spotka się z tym pojęciem niemal w każdej metodzie chemometrycznej. Elementarne wprowadzenie do tego zagadnienia można znaleźć w trzecim rozdziale książki. W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze metody chemometryczne i sposoby rozwiązywania różnorakich problemów naukowych i praktycznych z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych przy użyciu tych metod. Przedstawione w nich zostały również liczne przykłady pokazujące efektywność omawianych narzędzi chemometrycznych. Trzy ostatnie rozdziały są poświęcone zastosowaniom chemometrii w trzech wybranych dziedzinach – naukach sądowych, badaniu żywności oraz monitoringu i ochronie środowiska. W tych rozdziałach pokazane są liczne przykłady zastosowania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów w formie opisowego przeglądu literaturowego oraz wyników otrzymanych przez samych autorów.

W niektórych rozdziałach książki Czytelnik napotka definicje tych sa-mych pojęć lub opis tych samych metod chemometrycznych. Jako redaktorzy i współautorzy książki uznaliśmy, że będzie to z korzyścią dla Czytelnika. Takie wielostronne spojrzenie na chemometrię powinno, naszym zdaniem, ułatwić Czytelnikowi studiowanie bardziej zaawansowanych podręczników, monografii, prac przeglądowych i oryginalnych z zakresu chemometrii. Liczne odnośniki do literatury fa-chowej są podane w każdym z rozdziałów książki.

Pragniemy podkreślić, że książka jest adresowana do Czytelnika mało lub średnio zaawansowanego w zakresie teorii i stosowania metod chemo-metrycz¬nych. Bardzo liczymy na to, że książka okaże się pomocna w po-znawaniu taj¬ników chemometrii, dziedziny, bez której nie jest możliwe rozwiązywanie wie¬lu ważnych problemów współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Dlatego życzymy Czytelnikom sympatycznej, mimo wszystko, lektury oraz wielu korzyści z przeczytania tej książki.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Widma masowe składników aktywnych preparatów typu dopalacze

Maj 25th, 2011 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Zuba D., Byrska B., Pytka P., Sekuła K., Stanaszek R.
Widma masowe składników aktywnych preparatów typu dopalacze
2011, s. 273
ISBN 978-83-87425-73-9
100 zł (cena obejmuje koszty wysyłki)

Szczegóły … »

Analiza toksykologiczna środków uzależniających

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »
Maria Kała
Analiza toksykologiczna środków uzależniających

2000, s. 237
ISBN 83-87425-80-X

cena: 10,50 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Toksykologia alkoholu

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »

Wojciech Gubała
Toksykologia alkoholu. Wybrane zagadnienia

(Seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego)
1997, s. 79
ISBN 83-87425-05-2

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »
Danuta Różycka (red.)
Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

1993, s. 62
ISBN 83-900383-5-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »