Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej

Styczeń 16th, 2019 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Rodzina w sytuacji okolorozwodowej - okladka www311netA Alicja Czerederecka (red.)

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej
ISBN 978-83-87425-69-2
Cena: 70 zł (w cenie zawarty jest koszt wysyłki)

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje. Brakuje polskich publikacji i badań na ten temat, a przedstawiciele skrajnych stanowisk wybiórczo przytaczają argumenty pochodzące z literatury obcej dla udowodnienia swoich racji. Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Październik 27th, 2016 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Standardy opiniowania - www Alicja Czerederecka (red.)

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
ISBN 978-83-87425-39-5

 

Cena: 55 zł + koszty wysyłki

Książka zawiera tekst Standardów, obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, porusza też kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii oraz dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem kontekstualnym i instytucjonalnym określonych rozwiązań prawnych. Znalazły się w niej teksty 13 autorów, przez co niektóre problemy poruszane są w kilku rozdziałach, wzajemnie się uzupełniając lub stanowiąc swoistą dyskusję między autorami poszczególnych rozdziałów. Przedstawienie różnych punktów widzenia pozwala uwydatnić obszary kontrowersji wokół omawianych zagadnień, stwarzając tym samym okazję do aktywnego zaangażowania odbiorcy: jego refleksji, obiektywizacji i zajęcia własnego stanowiska. Daje to punkt wyjścia do dalszej dyskusji, badań  naukowych nad problemami poruszonymi w tej książce, a także tymi, które powinny się w niej znaleźć, jednak zabrakło na nie miejsca.

Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Psychologia, Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Lech K. Paprzycki
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym2009, s. 526
ISBN 83-87425-18-4

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

Oddajemy do rąk Państwa nową książkę, która jest oryginalnym połączeniem dwóch publikacji wydanych przez Instytut, zatytułowanych: „Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego” i „Opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne w procesie karnym. Orzecznictwo i piśmiennictwo”. Druga z nich to zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, wydanych w sprawach karnych w okresie obowiązywania kodeksów postępowania karnego z lat 1928, 1969 oraz z 1997 roku, a dotyczących przede wszystkim dowodu z opinii psychiatrycznych i psychologicznych. Został on uzupełniony dla potrzeb niniejszej publikacji o najnowsze orzeczenia i, tak jak w poprzednich wydaniach, zawiera wykaz wszystkich, ułożonych chronologicznie orzeczeń z ich podziałem na wydane przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy apelacyjne poszczególnych okręgów. Duża liczba zamieszczonych w tym opracowaniu orzeczeń oraz wielość poruszanych w nich problemów czyni go bez wątpienia szczególnie przydatnym dla osób zawodowo zajmujących się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym i sądowo-psychologicznym, a także dla prawników, zarówno praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i teoretyków, dla których judykatura jest źródłem cennych inspiracji.
Zasadniczą część książki stanowi jednak, przede wszystkim, wybór artykułów Lecha K. Paprzyckiego dotyczących różnorodnych aspektów opiniowania w kontekście stanu prawnego, który odnosi się do zdrowia psychicznego sprawców. Stanowią one przemyślany wybór z poprzedniej książki, a zaprezentowane w nowym kontekście pozwalają na całościowe spojrzenie na tytułowe zagadnienia opiniowania. Możliwość pogłębienia wszystkich poruszanych przez Autora problemów zapewnia obszerna bibliografia, która, ponownie wzbogacona, zawiera obecnie 610 pozycji. Wszystkie trzy części poprzedza natomiast przedmowa Józefa K. Gierowskiego szeroko prezentująca stan i aktualne problemy opiniowania psychiatryczno-psychologicznego, a także powstałe na tym tle kontrowersje oraz spory z punktu widzenia psychiatry i psychologa. Jej autor wskazuje również na złożoność relacji judykatury ze współczesną wiedzą medyczno-psychologiczną oraz zakres jej oddziaływania na poziom sądowej ekspertyzy psychiatryczno-psychologicznej.
Życzliwe przyjęcie poprzednich wydań obu książek pozwala wyrazić nadzieję, że i obecne, proponowane w nowej formule wydawniczej, znajdzie zainteresowanie wielu Czytelników.
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Zabójcy i ich ofiary

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »
Józef K. Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Zabójcy i ich ofiary

2002, s. 270
ISBN 83-87425-07-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Tajemnice grypserki

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »
Maciej Szaszkiewicz
Tajemnice grypserki

1997, s. 318
ISBN 83-900383-7-4

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »

Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

(materiały konferencyjne)

1996, s. 123
ISBN 83-902564-7-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »