Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Listopad 16th, 2015 Posted in Kryminalistyka, Książki | Komentowanie nie jest możliwe
Mikroslady_okladka_www Janina Zięba-Palus (red.)

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

ISBN 978-83-87425-29-6

 

Cena: 45 zł + koszty wysyłki

W publikacji pokazano, jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład, wielu badanych materiałów, np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Dlatego ekspert winien stosować metody matematyczne do oceny wyników swych badań, oszacowania wielkości błędu pomiarowego oraz interpretacji ewentualnych różnic, obserwowanych pomiędzy porównywanymi materiałami (ślad vs materiał porównawczy pobrany od podejrzanego czy oskarżonego). Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier. Jest oczywiste, że ich ilość, jaką dysponuje biegły w trakcie prowadzonych badań, jest znacznie większa niż „zwykłych” mikrośladów, co ułatwia prowadzenie analizy, niemniej priorytetem jest, aby w jej toku nie doszło do ich uszkodzenia. Dlatego też w przypadku takich materiałów stosuje się przede wszystkim  tzw. nieniszczące techniki badawcze, bazując na mikropróbkach pobranych z linii pisma czy papieru.

Wszyscy autorzy chcieliby, aby niniejsza publikacja była przydatna prawnikom (zleceniodawcom ekspertyz) i przyczyniła się do lepszej współpracy na linii biegli − przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie niektóre rozdziały lub części tej książki mogą się wydawać  trudniejsze do przyswojenia, niemniej starano się unikać, o ile było to możliwe, omawiania wszelkich zawiłości i implikacji metod badawczych oraz stosowania specjalistycznej terminologii naukowej na rzecz logicznego, przystępnie przedstawionego rozumowania ilustrowanego przejrzystymi wykresami i rycinami. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z zawartością książki pomoże praktykom wymiaru sprawiedliwości w przezwyciężeniu trudności we wzajemnej komunikacji, a omówione przykłady z praktyki zachęcą do zlecania badań fizykochemicznych w tych sprawach, w których mikroślady i materiały pisarsko-papiernicze są prawdziwym źródłem informacji o zdarzeniu, a zarazem wartościowym dowodem w postępowaniach: przygotowawczym i sądowym.

Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

Listopad 7th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Chemometria. metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

STRESZCZENIA REFERATÓW

2012, s. 104
ISBN 978-83-87425-88-3

Cena: 10 zł (+ koszty wysyłki)

Spis treści

Streszczenia wystąpień ustnych

1. Jürgen W. Einax, Improving the detection power in trace analysis by means of chemometric methods

2. Pick Denis, Leiterer Matthias, Jürgen W. Einax,  Investigation of selenium species transport in Caco-2 cells using HPLC-ICP-MS analysis and chemometric approaches

3. Zdzisław Hippe, Nowe obszary chemometrii: bazy wiedzy czy symulacja wiedzy?

4. Beata Walczak, Koncepcja podobieństwa w analizie danych chemicznych

5. Ewa Bulska, Sztuka prowadzenia pomiarów

6. Łukasz Komsta, Przestrzenie, podprzestrzenie i projekcje, czyli geometryczna interpretacja algorytmów chemometrycznych

7. Ivana Stanimirova, Beata Walczak, Niepewność pomiarowa, obiekty odlegle i brakujące elementy i ich wpływ na analizę danych

8. Mariusz Kolbuszewski, Praktyczne zastosowanie chemometrii w analizie ilościowej i jakościowej prób produkcyjnych i badawczych na przykładzie spektrometru NIRFlex N-500 firmy Buchi

9. Łukasz Nowicki, Zastosowanie Mass Profiler Professional w zgłębianiu danych LC/MS oraz GC/MS

10.Małgorzata Kazura, Wykorzystanie metod inspirowanych naturą do nakładania sygnałów instrumentalnych

11.Joanna Orzeł, Michał Daszykowski, Ireneusz. Grabowski, Grzegorz Zaleszczyk, Mirosław Sznajder, Beata Walczak, Metoda równoczesnego oznaczania dodatków akcyzowych do oleju napędowego

12.Anna Kutyła-Olesiuk, Sylwia Dziedzic-Talipska, Wojciech Jankowski, Małgorzata Wesoły, Małgorzata Nowacka, Patrycja Ciosek, Analiza jakościowa i ilościowa ekstraktów jabłkowych za pomocą hybrydowego elektronicznego języka

13.Michał Daszykowski, Chemometria w kontroli procesów

14.Grzegorz Zadora, Schemat interpretacji danych fizykochemicznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości

15.Dariusz Zuba, Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniu autentyczności produktów dla celów sądowych

16.Tomasz Puzyn, Jak poprawnie zbudować model QSAR?

17.Agnieszka Gajewicz, Nicole Schaeublin, Saber Hussain, Tomasz Puzyn, Jerzy Leszczynski, Badania nad możliwością zastosowania metod in silico w przewidywaniu toksyczności nanocząstek tlenków metali

18.Krzysztof Kabat, Bogdan Skwarzec, Aleksander Astel, Opis spływu polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry metodami chemometrycznymi

19.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Michał Daszykowski, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Badanie autentyczności win z wykorzystaniem testu ilorazu wiarygodności

20.Kamil Brudecki, Paweł Zagrodzki, Jerzy W. Mietelski, Ewa Tomankiewicz, Edward Golec, Joanna Golec, Sebastian Nowak, Elżbieta Szczygiel, Anna Marchewka, Zbigniew Dutkiewicz, Zastosowanie analizy korespondencji do badania zależności pomiędzy aktywnością wybranych radionuklidów w ludzkich kościach a stylem życia

21.Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek, Wyznaczanie stężenia analitu w badanej próbce na podstawie liniowej zależności kalibracyjnej uwzględniającej niepewności standardowe dwóch zmiennych

22.Tomasz Puzyn, O nanocząstkach z głową w chmurach, czyli o zrównoważonym rozwoju nanotechnologii

23.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Geoffrey W. Grime, Mike Merchand, Wojciech Chudziak, Małgorzata Markiewicz, Analiza PIXE/PEGE i LA-ICP-TOF-MS wczesnośredniowiecznych szklanych paciorków

Streszczenia posterów

1. Maja Antczak, Wojciech Cybulski, Wojciech Piertoń, Aneta Woźniak, Oznaczanie tylozyny w premiksach leczniczych przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

2. Maja Antczak, Dorota Krasucka, Wojciech Cybulski, Oznaczanie amoksycyliny w osoczu przy użyciu spektrometrii w bliskiej podczerwieni i zastosowaniu metod chemometrycznych – wstępne wyniki

3. Maciej Barycki, Anita Sosnowska, Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie modelu QSPR dla przewidywania wartości zmian entalpii przejść fazowych trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku

4. Agnieszka Białek, Andrzej Tokarz, Paweł Zagrodzki, Zastosowanie metody PLS do analizy interakcji między kwasami tłuszczowymi w surowicy krwi szczurów w warunkach procesu nowotworowego

5. Patryk Bielecki, Rafał Wawrzyniak, Wiesław Wasiak, QSRR jako metoda pomocna w interpretacji oddziaływań w adsorpcyjnej chromatografii gazowej

6. Katarzyna Bober, Zastosowanie PCA do analizy właściwości fizykochemicznych substancji o działaniu antyhistaminowym

7. Katarzyna Bober, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny rozdziału chromatograficznego wybranych pestycydów

8. Paulina Chęsy, Patryk Własiuk, Andrzej Parczewski, Badanie wpływu eksperymentalnych błędów przypadkowych na wyniki obliczeń analizy skupień

9. Henryk Czarnik-Matusewicz, Michał Daszykowski, Kontrola jakości kazeiny z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni i technik chemometrycznych

10.Małgorzata Dołowy, Marek Miszczyk, Alina Pyka, Zastosowanie analizy podobieństw do oceny właściwości lipofilowych wybranych pestycydów

11.Małgorzata Dołowy, Marcin Pacholczyk, Ocena procesu wiązania się wybranych anabolików z białkami krwi z wykorzystaniem dokowania molekularnego

12.Klaudia Drab, Michał Daszykowski, Segmentacja obrazów hiperspektralnych

13.Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki, Katarzyna Reczyńska, Katarzyna Pyryt, Karolina Pielka, Małgorzata Jakubowska, Modelowanie układu tętniczego nerki

14.Adam Grochowalski, Ryszard Chrząszcz, Anna Maślanka, Małgorzata Węgiel, Joanna Kuc, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w oznaczniu dioksyn w tkankach ryb morskich

15.Karolina Jagiełło, Toru Kawai, Noriyuki Suzuki, Tomasz Puzyn, Opracowanie zintegrowanego modelu QSPR-MM dla przewidywania losów i transportu leków hormonalnych w środowisku

16.Anna Jakubowska, Tomasz Kozik, Specyficzne efekty jonowe – badanie właściwości kosmotropowych i chaotropowych jonów przy ich oddziaływaniu z jonami dodecylosiarczanowymi

17.Grażyna Janikowska, Zastosowanie analizy podobieństw do optymalizacji rozdziałów chromatograficznych wybranych leków immunosupresyjnych

18.Grażyna Janikowska, Grzegorz Hibner, Tomasz Janikowski, Adam Wilczok, Justyna Rożek,Urszula Mazurek, Analiza transkryptomu z mikromacierzy oligonukleotydowych w oparciu o wybrane komercyjne i niekomercyjne programy

19.Małgorzata Kazura, Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Zastosowanie NP-MANOVA do analizy danych chromatograficznych

20.Alicja Kotłowska, Sylwia Mędrzycka, Jacek Namieśnik, Piotr Szefer, Poszukiwanie biomarkerów ekspozycji na dym tytoniowy w oparciu o metabolomikę oraz chemometryczną analizę danych

21.Władysław W. Kubiak, Łukasz Górski, Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska, Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii

22.Bogumiła Kupcewicz, Marek Różalski, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Piotr Paneth, Ocena zależności cytotoksyczności izomerów E, Z 3-arylidenoflawanonów i 3-arylidenochromanonów od struktury z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

23.Łukasz Lubiński, Piotr Urbaszek, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Ocena przydatności opublikowanych danych eksperymentalnych dla nanocząstek użytecznych do modelowania QSAR

24.Artur Malinowski, Joanna Czarnocka, Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Biernat, Krzysztof Bajdor, Metody oznaczania stabilności paliw w kontekście rozwoju systemu monitoringu on-line

25.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Knut-Endre Sjastad, Daniel Ramos, Szacowanie wartości dowodowej stosunków abundancji izotopów ołowiu w badaniach porównawczych próbek szkła dla celów sądowych

26.Agnieszka Martyna, Grzegorz Zadora, Beata Trzcińska, Daniel Ramos, Andrzej Parczewski, Ocena wartości dowodowej danych uzyskanych w trakcie analizy barwy niebieskich past długopisowych techniką MSP-DAD

27.Katarzyna Odziomek, Maciej Harańczyk, Tomasz Puzyn, Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a wartością stałej Henry’ego trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)

28.Natalia Piekuś, Anna Badura, Grażyna Balcerowska-Czerniak, Bogumiła Kupcewicz, Wykorzystanie HPLC, FT-IR oraz wybranych technik kalibracji danych do analizy zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających ibuprofen

29.Joanna Ronowicz, Bogumiła Kupcewicz, Elżbieta Budzisz, Ocena zawartości frakcji polifenolowej oraz aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z Camellia Sinensis z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych

30.Marcin Sajdak, Olaf Piotrowski, Grzegorz Różycki, Zastosowanie metod chemometrycznych w klasyfikacji i potwierdzaniu pochodzenia karbonizatu

31.Celina Sikorska, Piotr Skurski, Wysycenie energii wiązania nadmiarowego elektronu w układach AlnFn+1̅ (n=1-5)

32.Aneta Sokół, Joanna Karpińska, Chemometryczna analiza widm absorbcyjnych roztworów leków poddanych działaniu promieniowania UV i symulowanego światła słonecznego w środowisku wodnym

33.Anita Sosnowska, Maciej Barycki, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Analiza podobieństwa cieczy jonowych w wielowymiarowej przestrzeni deskryptorów topologicznych

34.Wiktoria Struck, Paweł Wiczling, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski, Metoda nadzorowanego wyrównania danych (supervised alignment) w analizie nukleozydów z próbek biologicznych jako potencjalnych markerów kancerogenezy

35.Stanisław Sypniewski, Małgorzata I. Szynkowska, Wojciech Gabryjelski, Wykorzystanie obliczeń równoległych do eksploracji dużych zbiorów danych SELDI-TOF-MS w badaniach markerów nowotorowych

36.Małgorzata I. Szynkowska, Katarzyna Szajdak, Katarzyna Palińska, Krzysztof Czerski, Stanisław Sypniewski, Beata Trzcińska, Marcin Kunicki, Andrzej Parczewski, Nowe zastosowania technik LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych. Wykorzystanie metod chemometrycznych w opracowaniu danych z pomiarów

37.Piotr Urbaszek, Maciej Haranczyk, Esmond G. Ng, Tomasz Puzyn, Charakterystyka chlorowanych, bromowanych oraz bromo-chlorowanych kongenerów trwałych zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem metodyki C3 (combinatorial-computational-cheminformatics approach)

38.Agnieszka Wasilewska, Patryk Bielecki, Wiesław Wasiak, Włodzimierz Urbaniak, Analiza procesu wymiany ligandów w syntezie asymetrycznych związków metalokompleksowych

39.Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Ocena składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju z wykorzystaniem analizy czynnikowej

40.Krzysztof Wójcicki, Liliana Patek, Ewa Sikorska, Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w badaniu autentyczności oliwy z oliwek

41.Tomasz P. Wróbel, Małgorzata Barańska, Zastosowanie metod chemometrycznych do analizy obrazów spektroskopowych FT-IR

42.Paweł Zagrodzki, Ryszard Gryboś, Zastosowanie stabilnego wariantu metody składowych głównych do identyfikacji związków wanadu o najlepszych właściwościach biologicznych

43.Piotr Zerzucha, Beata Walczak, Modele wieloczynnikowe nieparametrycznej wielowymiarowej analizy wariancji

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska

Wrzesień 18th, 2012 Posted in Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska2001, s. 253
ISBN 83-87425-60-5

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści
Wykaz dokonań naukowych Profesora Tadeusza Hanauska VII
Andrzej Szwarc, Zamiast wstępu 3
Jan Woleński, Siedem złotych pytań w świetle filozofii nauki 9
Mirosław Owoc, Myśl jest bronią 16
Jan Musil, Česká a polská kriminalistika – historické kontakty 24
Brunon Hołyst, Osiągnięcia techniki kryminalistycznej u progu XXI wieku 35
Mieczyslaw Goc, Perspektywy rozwoju technicznych badari kryminalistycznych 48
Hubert Kołecki, Dowód identycznosci nie jest dowodem aktywności 61
Jan Jarosz, Ekspertyza ogólnokryminalistyczna? 69
Karol Sławik, Taktyka wykrywania w pracach Profesora Tadeusza Hanauska 81
Kazimiera Juszka, Wersja nieprawdopodobna 87
Mariusz Kulicki, Wybrane kryminalistyczne problemy współczesnej broni strzeleckiej 91
Tadeusz Widła, Ekspertyza pismoznawcza jako dowód naukowy 99
Anna Koziczak, Nauka w badaniach dokumentów 106
Antoni Feluś, Pobranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego 112
Stanisław Pikulski, Wybrane zagadnienia z problematyki badan dokumentów w swietle, praktyki laboratoriów kryminalistycznych policji120
Jan Widacki, Badania poligraficzne w ocenie osoby badanej. Przyczynek do dyskusji na temat dopuszczalnosci stosowaniu poligrafu w polskim procesie karnym 127
Józef Wójcikiewicz, Okazanie osoby: pół wieku pózniej 133
Krzysztof Krajewski, Kryminologia a kryminalistyka 146
Andrzej Gaberle, Kryminologia wobec przestępczosci 155
Janina Blachut, Płeć a przestępczość 162
Stanisław Waltoś, O związku prawa karnego procesowego z kryminalistyką 172
Marianna Korcyl-Wolska, Przesłuchanie nieletniego przez policję na podstawie ustawy z 26 pazdziernika 1982 r. de lege lata i de legeferenda 180
Tadeusz Tomaszewski, Przesłuchanie podejrzanego w procesie amerykańskim: stare wytyczne na nowy wiek 194
Romuald Kmiecik, Procesowe aspekty zabezpieczania i utrwalania przydatnych dowodowo śladów kryminalistycznych 205
Zbigniew Hołda, Zatrzymanie penitencjarne (wybrane zagadnienia) 213
Maria Szewczyk, Prawno-karne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane) 225
Wincenty Bednarek, Jarosław Dobkowski, Zbigniew Kopacz, Z problematyki degresji karania w prawie karnym skarbowym 239
O Autorach 251
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Iure et Facto

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Józef Wójcikiewicz (red.)
Iure et Facto

2006, s. 403
ISBN 83-87425-62-1

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

Imponująca jest twórczość dra Józefa Gurgula. Nie można nie zauważyć, iż wszystkie siedem monografii, których autorem lub współautorem jest Jubilat, dotyczy zabójstw. Zanim zajmiemy się próbą odpowiedzi na tytułowe pytanie, wydaje się więc celowe przeanalizować, tym razem z estetycznego punktu widzenia, ów przedmiot wieloletnich fascynacji i dociekań Prokuratora – ZABÓJSTWO.
Znakomity eseista francuski Roger Caillois pisał (w odniesieniu do powieści kryminalnej): „Otóż nie wydaje się, by publiczność chętnie godziła się poświęcać czas i uwagę złodziejom, oszustom czy podpalaczom. Żąda mordercy, winnego, który zabił i ryzykuje karę główną. Jeśli nie ma śmierci człowieka we wstępie i jeżeli kat nie czeka na zbrodniarza w zakończeniu, doskonale przeprowadzony wywód nie zapobiegnie rozczarowaniu najbardziej abstrakcyjnego umysłu. Czytelnik będzie się złościł, że zaprzątano go głupstwami. Potrzeba mu prawdziwego dramatu, bezlitosnego pojedynku między przeciwnikami gotowymi – i zmuszonymi – do użycia ostatecznych środków. Cień śmierci musi padać na chłodne zawiłości logiki”.
A jak zauważa inny, dziewiętnastowieczny angielski eseista Thomas de Quincey, „ludzie zaczynają dostrzegać, że wyrafinowane morderstwo pod względem kompozycji potrzebuje czegoś więcej niż tylko dwóch durni: zabijającego i zabijanego, a także noża, sakiewki oraz ciemnego zaułka”. Stoi on na stanowisku, że ofiara pięknego morderstwa powinna być dobrym człowiekiem, niepełniącym funkcji publicznej. Musi być dobrego zdrowia, co wyklucza wszystkich krawców w wieku powyżej 25 lat. Jeśli chodzi o czas i miejsce, morderstwo musi być popełnione w nocy i na osobności. „Najwspanialszymi i najpełniejszymi w swej doskonałości” morderstwami, jakie kiedykolwiek popełniono, są dla de Quincey’a te dokonane w 1812 roku, w Londynie, przez niejakiego Williamsa, który w odstępie dwunastu dni wymordował dwie rodziny, w sumie siedem osób, za pomocą ciesielskiego młota i noża, najpierw ogłuszając swe ofiary, a potem podrzynając im gardło.
George Orwell, ubolewając przed sześćdziesięcioma laty nad „upadkiem angielskiego morderstwa”, którego okres świetności uosabiali według niego m.in. Jack the Ripper i dr Crippen, stworzył taki oto model doskonałego, w sensie estetycznym, morderstwa: sprawcą powinien być dentysta albo adwokat mieszkający na przedmieściu, ale nie w willi (aby sąsiedzi mogli usłyszeć podejrzane odgłosy). Powinno nim powodować uczucie do sekretarki albo żony rywala, a decyzja o zabiciu własnej małżonki, powzięta po długiej i wyczerpującej walce z sumieniem, powinna być precyzyjnie obmyślona i zrealizowana oczywiście za pomocą trucizny. Popełnienie morderstwa winno się wydawać takiemu sprawcy mniej kompromitujące i szkodliwe dla kariery niż odkrycie zdrady małżeńskiej. Być może niektóre współczesne przypadki morderstw w Wielkiej Brytanii zadowoliłyby jednak gust Orwella, jak choćby sprawa małżeństwa Westów oskarżonych o zamordowanie na tle seksualnym kilkunastu młodych kobiet. Jak bowiem mawiał książę François de La Rochefoucauld, „są zbrodnie, które stają się niewinne, a nawet zaszczytne przez swój blask, liczbę i śmiałość”. W opinii słynnego kompozytora Karla-Heinza Stockhausena za takie poczytać należy ataki terrorystów na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku: „Według mnie to, co się stało tam, w Ameryce, to największe dzieło sztuki, jakie kiedykolwiek istniało”.
Wydaje się wszakże, iż to nie zabójstwa, nie akty terrorystyczne, ale właśnie owe z pozoru „nieatrakcyjne” kradzieże, oszustwa czy podpalenia mogą wywołać w nas estetyczne doznania w zależności od modus operandi sprawcy.
Któż jak nie dr Józef Gurgul, który w trakcie swej pracy naukowej przebadał setki spraw o zabójstwo, poznając z autopsji również tysiące innych, jest najbardziej predestynowany do wyrażenia opinii w tej kwestii? Czy i na ile słynne sprawy Marchwickiego oraz Ślezki vel Bielaja, w których grał jedną z głównych ról, jednocześnie reżyserując przebieg postępowania przygotowawczego, mogą być oceniane także w kategoriach estetycznych?
Nie ulega wątpliwości, że również praca prokuratora może być przedmiotem takiej oceny. Jubilat także zdaje się dostrzegać te estetyczne aspekty, gdy pisze, że śledztwo jest „sztuką przeznaczenia wszystkiemu właściwego miejsca. Dobremu i złemu, pięknemu i brzydkiemu, które przenikają proces karny”. Jego cel – „wyjaśnienie zawsze wieloznacznej rzeczywistości i ustalenie prawdy” – jest osiągalny zwłaszcza wtedy, gdy „prokurator nie oskarża na oślep, adwokat nie broni per fas et nefas, a sąd waży wszystkie racje. Temu trio przypada obowiązek i zarazem przywilej niezmordowanego preferowania prawdy, dobra i piękna”.
„W prezentacji zdarzenia zawarte są wielorakie oceny z najrozmaitszych punktów widzenia. Np. zbrodnia, która przecież nie ma w sobie nic estetycznego, gdy jest się jej świadkiem w rzeczywistości (…) – w przedstawieniu literackim nabiera owych wartości – zostaje wpleciona w nowy kształt dzięki ujęciu jej jako ogniwa w skomplikowanym procesie, dzięki zaprezentowaniu jej wraz z ocenami (…). Innymi słowy, zbrodnia zostaje zaprezentowana w innej strukturze niż wtedy, gdy ma miejsce w rzeczywistości: nie jako «mord», «okrucieństwo», «zaprzeczenie praw ludzkich», lecz jako zagadka, zbieg okoliczności, jako kara, zemsta, zakończenie procesu poszukiwań albo też jego początek, jako punkt kulminacyjny innych procesów czy zdarzeń, jako konsekwencja tego wszystkiego, co działo się przedtem itp. Zdarzenia wstrząsające i okrutne budzą pytanie: w jaki sposób mogło się to stać? jak do tego doszło? jak to było możliwe? Pytania te stawia detektyw, inspektor policji, [prokurator – przyp. J. W.], sędzia, lecz stawia je również artysta”. „Wszak nie gotowe odpowiedzi, lecz znaki zapytania rodzą twórczy ferment w umyśle prowadzącego sprawę, najpewniej pozwalający rozpraszać niejasności” .
Wartości estetyczne prezentowane przez owe zdarzenia zależą od sytuacji perceptora i jego postawy wobec zdarzenia. Można wyróżnić trzy takie sytuacje: uwikłanie w zdarzenie, strukturowanie zdarzeń i rekonstruowanie procesów [6]. W opinii Marii Gołaszewskiej właśnie procesy sądowe dostarczają najwyrazistszych przykładów estetyzacji zdarzeń. Spośród profesji związanych z wymiarem sprawiedliwości, zawód prokuratora wyróżnia się tu szczególnie, albowiem w zasadzie jedynie prokurator występuje w procesie w podwójnej roli: jako porządkujący i rekonstruujący procesy w postępowaniu przygotowawczym oraz jako aktor, a czasem także reżyser, w postępowaniu jurysdykcyjnym. Niestety, nie zawsze jest to ta sama osoba…
Działalność prokuratora, a zwłaszcza budowanie przezeń wersji śledczych, można także analizować w świetle estetyki możliwości.
Rekonstruowanie procesów to według Marii Gołaszewskiej na przykład „typowa czynność detektywa, który mając dane zdarzenie takie jak przestępstwo, zbrodnia, rabunek – wykrywa fakty i zdarzenia wcześniejsze i na tej podstawie układa sobie pewien cykl zdarzeń logicznie powiązanych (co prowadzi do wykrycia ostatecznie sprawcy, motywów itp.). Wyjaśnienie zagadki, odkrycie tajemnicy, dostarczenie powiązań wcale nie oczywistych – oto elementy, które mogą mieć walor estetyczny w tego rodzaju ujmowaniu zdarzeń, gdzie współdziała z tym co dane, to, co domniemane, co musimy dopiero odtworzyć”.
Niezwykle wysoką rangę nadaje takiemu detektywowi Karol Irzykowski: „Detektyw jest nowoczesnym rycerzem – w tym wyższy od rycerzy dawnych, że walczy nie tylko odwagą i siłą, lecz i rozumem, i że przeciwnikiem jego jest nie tyle człowiek w otwartym boju, ile tajemnica ukryta w świecie materii, której to tajemnicy on powoli staje się panem. O jedno piętro etyczne wyżej, o jeden horyzont umysłowy szerzej, a detektyw może się stać myślicielem i działaczem”.
Analogicznie zdaje się postrzegać zawód prokuratora dr Józef Gurgul, gdy pisze: „Praca koncepcyjna prokuratora oprócz elementów „zwyczajnej” pracy powinna zawierać cechy autentycznej twórczości”.
Przewód sądowy dostarcza nowych aspektów pracy prokuratora. Chodzi oczywiście o rozprawę odbywającą się na oczach publiczności zgromadzonej w sali rozpraw, gdzie prokurator gra jedną z głównych ról. Ewidentne jest tu podobieństwo do teatru, z tą tylko różnicą, że trup, narzędzie zbrodni i oskarżony, są jak najbardziej prawdziwi. Mamy tu i kostiumy (togi, peruki, birety, łańcuchy), i rekwizyty (dowody rzeczowe). Obserwujemy zwartą, uporządkowaną przez przepisy procedury, strukturę i akcję. Czasami nawet jesteśmy świadkami popisów oratorskich oskarżyciela i obrońcy. Wszystko to sprawia, że przewód sądowy jest z definicji „estetyczny” i zapewne dlatego dość często bywa tematem filmów. Wystarczy tu przypomnieć choćby przedwojenny film pt. „Prokurator Alicja Horn”, słynny film Sydneya Lumeta „Dwunastu gniewnych ludzi” czy emitowany przed kilkoma laty w telewizji serial „Gliniarz i prokurator”.
Czasem jednak ulega zatarciu granica pomiędzy rzeczywistością a sztuką i wówczas „sprawiedliwość staje się rozrywką”. Przykładem może tu być słynny proces O. J. Simpsona przed 11 laty. O zabójstwo byłej żony i jej przyjaciela oskarżono znanego aktora i futbolistę, a proces był w całości transmitowany przez telewizję. Simpson zagrał tam swoją życiową rolę, gdy na żądanie prokuratora Christophera Ardena przymierzał rękawiczki mordercy, robiąc wszystko, aby (skutecznie) przekonać przysięgłych, że są nań za ciasne. Oskarżony okazał się wówczas znacznie lepszym aktorem niż prokurator reżyserem!
Jakże trafne, w tym świetle, okazują się myśli Jubilata o idealnym prokuratorze: „Bezokoliczniki «odczuwać, chcieć i móc» precyzują przymioty prokuratora marzeń, niczyich racji nie broniącego, tylko prawdzie niestrudzenie służącego”  i jego aktywności i dociekliwości zwłaszcza w sprawach o zabójstwo, gdzie „nie ma i nie może być sytuacji, w której odczuwalibyśmy nadmiar dbałości, pomysłów, inicjatyw”. Trudno jednak oprzeć się refleksji, czy polski prokurator A.D. 2006 zna publikacje dra Józefa Gurgula oraz czy chce (i może) stosować w swojej pracy przemyślenia i rady Jubilata?
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Rozprawy z Jałowcowej Góry

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Kryminalistyka, Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Rozprawy z Jałowcowej Góry

2004, s. 256
ISBN 83-87425-27-3

Cena: 21 zł (+ koszty wysyłki)

W dniach 11–13 czerwca 2003 roku, w Dobczycach, odbył się III Zjazd Katedr Kryminalistyki, tym razem zorganizowany przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla uczczenia 40 rocznicy jej powołania. Zjazd zgromadził ponad 60 uczestników; oprócz przedstawicieli większości katedr wzięli w nim udział również goście z Uniwersytetu Karola i Akademii Policyjnej z Pragi oraz Litewskiego Uniwersytetu Prawa z Wilna, a także, już tradycyjnie, reprezentanci innych polskich instytucji kryminalistycznych: Instytutu Ekspertyz Sądowych, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecni byli także goście z Sądu Okręgowego, Prokuratury Apelacyjnej i krakowskiej palestry.
Konferencja odbywała się pod hasłem: “Jakość kryminalistyki polskiej u progu XXI wieku”. Problematyce jakości w kryminalistyce była też poświęcona jedna z 6 sesji; pozostałe to: “Sesja plenarna”, “Generalia”, “Edukacja kryminalistyczna”, “Jurysprudencja”, “Technika kryminalistyczna I”, “Technika kryminalistyczna II & Kazuistyka”. Wygłoszono 40 referatów.
Niniejszy tom zawiera większość przedstawionych lub nadesłanych prezentacji. Aczkolwiek jakość implicite zawiera się we wszelkich naszych kryminalistycznych poczynaniach, paradoksalnie, z punktu widzenia przewodniego tematu Zjazdu, tematyka ta jest prawie nieobecna w tej książce. Z tego też względu nosi ona inny, zgoła niekryminalistyczny tytuł, związany z urokliwym miejscem III Zjazdu.
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Psychologia, Zagadnienia Prawne | Komentowanie nie jest możliwe
Lech K. Paprzycki
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym2009, s. 526
ISBN 83-87425-18-4

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

Oddajemy do rąk Państwa nową książkę, która jest oryginalnym połączeniem dwóch publikacji wydanych przez Instytut, zatytułowanych: „Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego” i „Opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne w procesie karnym. Orzecznictwo i piśmiennictwo”. Druga z nich to zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, wydanych w sprawach karnych w okresie obowiązywania kodeksów postępowania karnego z lat 1928, 1969 oraz z 1997 roku, a dotyczących przede wszystkim dowodu z opinii psychiatrycznych i psychologicznych. Został on uzupełniony dla potrzeb niniejszej publikacji o najnowsze orzeczenia i, tak jak w poprzednich wydaniach, zawiera wykaz wszystkich, ułożonych chronologicznie orzeczeń z ich podziałem na wydane przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy apelacyjne poszczególnych okręgów. Duża liczba zamieszczonych w tym opracowaniu orzeczeń oraz wielość poruszanych w nich problemów czyni go bez wątpienia szczególnie przydatnym dla osób zawodowo zajmujących się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym i sądowo-psychologicznym, a także dla prawników, zarówno praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i teoretyków, dla których judykatura jest źródłem cennych inspiracji.
Zasadniczą część książki stanowi jednak, przede wszystkim, wybór artykułów Lecha K. Paprzyckiego dotyczących różnorodnych aspektów opiniowania w kontekście stanu prawnego, który odnosi się do zdrowia psychicznego sprawców. Stanowią one przemyślany wybór z poprzedniej książki, a zaprezentowane w nowym kontekście pozwalają na całościowe spojrzenie na tytułowe zagadnienia opiniowania. Możliwość pogłębienia wszystkich poruszanych przez Autora problemów zapewnia obszerna bibliografia, która, ponownie wzbogacona, zawiera obecnie 610 pozycji. Wszystkie trzy części poprzedza natomiast przedmowa Józefa K. Gierowskiego szeroko prezentująca stan i aktualne problemy opiniowania psychiatryczno-psychologicznego, a także powstałe na tym tle kontrowersje oraz spory z punktu widzenia psychiatry i psychologa. Jej autor wskazuje również na złożoność relacji judykatury ze współczesną wiedzą medyczno-psychologiczną oraz zakres jej oddziaływania na poziom sądowej ekspertyzy psychiatryczno-psychologicznej.
Życzliwe przyjęcie poprzednich wydań obu książek pozwala wyrazić nadzieję, że i obecne, proponowane w nowej formule wydawniczej, znajdzie zainteresowanie wielu Czytelników.
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Chemometria w nauce i praktyce

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)
Chemometria w nauce i praktyce.2009, s. 380
ISBN 978-83-87425-38-8Cena: 31,50 zł (+ koszty wysyłki)

Chemometria jest działem chemii, zajmującym się wydobywaniem istotnych informacji z pomiarów i eksperymentów chemicznych, poprzez właściwą organizację procesu analitycznego, optymalizację eksperymentów, prawidłową kalibrację, kontrolę jakości, a przede wszystkim przetwarzanie danych. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój technologiczny, który wpłynął bardzo istotnie na rozwój metod analitycznych. Nowoczesne metody, takie jak np. chromatografia gazowa lub cieczowa sprzężone z detektorami mas (GC-(MS)n, LC-(MS)n) czy spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), pozwalają na jednoczesne oznaczenie wielu analitów, przy znacznym obniżeniu granic wykrywalności oraz zwiększeniu selektywności w stosunku do metod stosowanych uprzednio. Te nowe na-rzędzia w rękach analityków zwiększają ich możliwości badawcze, jednak jednocześnie ilość wytwarzanej informacji jest bardzo duża i często trudna do ogarnięcia przez badacza. Powstałe dane są zwykle wielowymiarowe i nawet ich wizualizacja stwarza problemy. Dodatkowo szybkość analiz, będąca niewątpliwie zaletą nowoczesnych metod analitycznych, może prowadzić do „bezmyślnego” tworzenia dużej ilości danych, które w praktyce często zamiast zwiększać wiedzę na temat badanych obiektów wprowadzają dodatkowy „szum”. Typowym błędem praktyków jest sytuacja, gdy bez dobrze przemyślanego planu wykonana została seria często pracochłonnych i kosztownych pomiarów, a jednocześnie oczekiwane jest potwierdzenie pewnych hipotez na podstawie uzyskanych wyników. W przypadku źle zaplanowanego eksperymentu, zastosowanie nawet najbardziej wyrafinowanych metod analizy danych często nie pozwala na właściwą ocenę wyników i na uzyskanie z nich poszukiwanej informacji. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe sformułowanie problemu, odpowiednie zaplanowanie pomiarów, ich wykonanie zgodnie z prawidłami sztuki i zachowaniem zasad metrologii chemicznej, kontrola i przygotowanie danych do dalszej obróbki. Jedynie w takim przypadku przeprowadzona dalsza analiza chemometryczna umożliwi prawidłową ocenę uzyskanych wyników i wyciągnięcie poprawnych wniosków. W niniejszej książce przedstawione zostały wyniki prac badawczych, w których na różnych etapach procesu analitycznego użyte zostały metody chemometryczne. Prace te różnią się stopniem zaawansowania stosowanych na¬rzędzi chemometrycznych, dlatego ich treść może być interesująca zarówno dla początkującego jak i zaawansowanego Czytelnika.

Książkę rozpoczyna obszerne wprowadzenie, w którym w sposób przejrzysty i przyjazny nawet dla początkującego „fana” chemometrii przybliżono tę dziedzinę nauki. Lektura tego rozdziału pozwala na poznanie podstawowych pojęć chemometrycznych, metodyki postępowania chemometrycznego oraz poszczególnych metod. Uwypuklone zostały zalety chemometrii jako narzędzia w opracowywaniu wyników pomiarów analitycznych oraz możliwości „wydobywania” użytecznej informacji ze zbioru otrzymanych danych.

Kolejne rozdziały książki zawierają prace z poszczególnych dziedzin nauki wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o zbiór wyników badań naukowych. Prace te zostały zebrane w grupy tematyczne dotyczące badań środowiskowych (rozdział 1), badania żywności (rozdział 2), nauk sądowych (rozdział 3), nauk medycznych (rozdział 4), oraz innych zastosowań (rozdział 5). Zastosowania chemometrii w badaniach środowiskowych obejmują m.in. opracowanie wyników analizy zanieczyszczeń izotopami radioaktywnymi wybranych bezkręgowców zebranych po awarii w Czarnobylu (P. Zagrodzki i wsp.), klasyfikację próbek w oparciu o wyniki monitoringu wód powierzchniowych (A. Astel, S. Małek), ocenę niepewności związanej z próbowaniem w monitoringu wód podziemnych (E. Kmiecik i wsp.), ocenę wpływu substancji fenolowych oznaczanych w wodzie na tzw. indeks fenolowy (J. Kochana i wsp.) czy wpływu składowiska odpadów paleniskowych na ekosystem wodny (I. Krzyżaniak i wsp.), badanie zależności pomiędzy zawartością wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych a źródłem ich zanieczyszczenia (A. Hanć i wsp.), jak również ocenę ryzyka dla nowych rodzajów zanie-czyszczeń chemicznych (T. Puzyn i wsp.). Szereg rozdziałów dotyczy zastosowań chemometrii w badaniu żywności, m.in. zastosowania elektronicznego nosa w badaniach procesu starzenia piw (J. Chmielewski i wsp.), klasyfikacji różnych rodzajów miodów na podstawie wskaźników fizykochemicznych i zawartości pierwiastków śladowych (M. Chudzińska i wsp.), klasyfikacji artykułów spożywczych na bazie pomidorów (P. Ciosek i wsp.), analizy zawartości wybranych pestycydów w produktach roślinnych (A. Berezińska, K. Szymczyk) czy analizy olejów jadalnych (A. Szydłowska-Czerniak i wsp.). W rozdziałach dotyczących nauk sądowych głównie pokazano wykorzystanie sieci bayesowskich. Przedstawiono koncepcję i wyniki analizy danych fizykochemicznych przy użyciu takich sieci (G. Zadora, A. Parczewski), jak również ich zastosowanie w predykcji pewnych cech fizycznych człowieka na podsta-wie badań genetycznych (P. Wolańska-Nowak, W. Branicki), a także przedstawiono zaproponowany model ilorazu wiarygodności służący do analizy danych w przypadku występowania brakujących wyników (G. Zadora). Zastosowania w naukach medycznych dotyczą m.in. analizy spektroskopowej pochodnych tetracykliny (A. Filipiak i wsp.), wpływu parametrów analitycznych na jakość oznaczania rozpuszczalników reszt-kowych w preparatach farmaceutycznych (K. Ramus, A. Parczewski), analizy profilu ekspresji genów cytochromu P450 (G. Janikowska i wsp.), oceny właściwości lipofilowych wybranych związków o znaczeniu neurologicznym oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. Pyka, D. Gurak), porównania rozdziału chromatograficznego witaminy PP i jej pochodnych (W. Klimczok, A. Pyka) oraz analizy właściwości fizykochemicznych wybranych chinolonów i fluorochinolonów (K. Bober). Wśród innych rozdziałów książki chcemy zwrócić uwagę na te dotyczące zdalnego kształcenie w dziedzinie optymalizacji eksperymentu chemicznego (B. Dębska), wybranych aspektów statystycznego opracowania danych z badania biegłości (A. Baterowicz, A. Wojtowicz), oceny retencji chromatograficznej podczas optymalizacji rozdzieleń w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (T. Bączek i wsp.), nowego algorytmu wyznaczania punktu końcowego w miareczkowaniu potencjometrycznym (M. Jakubowska i wsp.), a także analizy efektywności pracy bioreaktora z membraną enzymatyczną (P. Adamczak i wsp.).

Zamierzonym celem niniejszej książki jest popularyzacja chemometrii jako dziedziny nauki wspomagającej badania chemiczne i pokrewne chemii, głównie w zakresie planowania eksperymentów, interpretacji wyników oraz w efektywnym uzyskiwaniu użytecznej informacji z danych wielowymiarowych. Naszym zdaniem, zaletą książki jest także to, że autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują różne dziedziny nauki i praktyki. Wyrażamy przekonanie, że Czytelnicy, niezależnie od stopnia znajomości metod chemo¬metrycznych, znajdą w książce informacje, które zainspirują ich i zachęcą do stosowania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu interesujących ich problemów.

Redaktorzy książki serdecznie dziękują wszystkim Autorom, którzy przyczynili się do jej powstania.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Chemometria w analityce

Wrzesień 17th, 2012 Posted in Toksykologia | Komentowanie nie jest możliwe
Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)
Chemometria w analityce. Wybrane zagadnienia.2008, s. 328
ISBN 83-87425-13-3 

Cena: 47,25 zł (+ koszty wysyłki)

W książce, którą oddajemy do rąk Czytelnika przedstawione zostały wybrane zagadnienia i zastosowania chemometrii, głównie w analityce, ale także w tych dziedzinach, w których analityka odgrywa kluczową rolę. Obecnie coraz częściej rozwiązanie naukowych i praktycznych proble-mów z dziedzin przyrodniczych – chemii, biologii, medycyny, ochrony śro¬dowiska czy nauk sądowych, wymaga użycia narzędzi chemometrycznych. Metody chemometryczne umożliwiają bowiem badanie struktury wielowymiarowych danych pomiarowych, których dostarczają współczesne przyrządy, lub które uzyskuje się w wyniku długoterminowych obserwacji i po¬miarów, na przykład monitorując zanieczyszczenie środowiska lub stan zdrowia pacjenta. Metody te okazują się niezbędne przy uzyskiwaniu użytecznej informacji z takich danych. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane metody chemometryczne nie potrafią dać poprawnej odpowiedzi na postawione pytania, jeśli jakość danych z pomiarów jest nieodpowiednia. Dlatego pierwszy rozdział niniejszej książki dotyczy metrologii chemicznej, sposobów zapewnienia jakości wyników oraz walidacji metod pomiarowych w chemii, w szczególności metod analizy chemicznej. Ważne dla analityka jest uświadomienie sobie zasad procesu analitycznego, w którym to procesie poszukiwana informacja chemiczna zawarta w badanym obiekcie jest przekazywana, poprzez kolejne etapy procesu, od badanego obiektu do użytkownika informacji. O przenoszeniu informacji w procesie analitycznym traktuje drugi rozdział książki. W życiu codziennym, ale także w nauce i praktycznych jej zastosowaniach, bez wątpienia ogromną rolę odgrywa podobieństwo, lub jego brak, pomiędzy porównywanymi obiektami lub zjawiskami. Pojęcie podobieństwa jest jednym z filarów chemometrii. Czytelnik spotka się z tym pojęciem niemal w każdej metodzie chemometrycznej. Elementarne wprowadzenie do tego zagadnienia można znaleźć w trzecim rozdziale książki. W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze metody chemometryczne i sposoby rozwiązywania różnorakich problemów naukowych i praktycznych z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych przy użyciu tych metod. Przedstawione w nich zostały również liczne przykłady pokazujące efektywność omawianych narzędzi chemometrycznych. Trzy ostatnie rozdziały są poświęcone zastosowaniom chemometrii w trzech wybranych dziedzinach – naukach sądowych, badaniu żywności oraz monitoringu i ochronie środowiska. W tych rozdziałach pokazane są liczne przykłady zastosowania narzędzi chemometrycznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów w formie opisowego przeglądu literaturowego oraz wyników otrzymanych przez samych autorów.

W niektórych rozdziałach książki Czytelnik napotka definicje tych sa-mych pojęć lub opis tych samych metod chemometrycznych. Jako redaktorzy i współautorzy książki uznaliśmy, że będzie to z korzyścią dla Czytelnika. Takie wielostronne spojrzenie na chemometrię powinno, naszym zdaniem, ułatwić Czytelnikowi studiowanie bardziej zaawansowanych podręczników, monografii, prac przeglądowych i oryginalnych z zakresu chemometrii. Liczne odnośniki do literatury fa-chowej są podane w każdym z rozdziałów książki.

Pragniemy podkreślić, że książka jest adresowana do Czytelnika mało lub średnio zaawansowanego w zakresie teorii i stosowania metod chemo-metrycz¬nych. Bardzo liczymy na to, że książka okaże się pomocna w po-znawaniu taj¬ników chemometrii, dziedziny, bez której nie jest możliwe rozwiązywanie wie¬lu ważnych problemów współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Dlatego życzymy Czytelnikom sympatycznej, mimo wszystko, lektury oraz wielu korzyści z przeczytania tej książki.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek

Listopad 17th, 2011 Posted in Kryminalistyka | Brak komentarzy »
Jan Jarosz, Krzysztof Świentek
Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek.

2010, s.86
ISBN 83-87425-28-1

NAKŁAD WYCZERPANY


Szczegóły … »

Badania DNA dla celów sądowych

Lipiec 27th, 2011 Posted in Genetyka | Brak komentarzy »

Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak
Badania DNA dla celów sądowych

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

2008, s. 204
ISBN 83-67425-47-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »