Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)

Czerwiec 14th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Jacek Wierciński, Adam Reza (red).
Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego
Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)
2010, s.1094
ISBN 83-87425-32-X 

cena: 295 zł + koszty wysyłki

Szczegóły … »

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Maj 30th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Wach-Wiarygodnosc_okladka Wojciech Wach

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

ISBN 83-87425-14-1

 

Cena: 60 zł (+ wysyłka)

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. Zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Wiarygod­ność rekonstrukcji w najprostszym ujęciu, to prawdopodobieństwo tego, że rekonstrukcja jest prawdziwa. Niepewność jest cechą elementarnej analizy, natomiast wiarygodność cechą uwzględniającą także kontekst. Opisano naj­częściej stosowane w rekonstrukcji wypadków modele zderzeń i dynamiki pojazdu oraz przedstawiono przykłady.
Model wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji wypadku pozwala opisać zja­wisko, które jest nagminnie mylone z niepewnością obliczeń i pozwala rozróżnić rzeczywiste od pozornych problemów na linii ekspert – odbiorca. Praca pomija aspekt niezawisłej oceny wiarygodności ekspertyzy przez zleceniodawcę (np. sąd).

Zagadnienia:

  • Wstęp: wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza, pojęcie „wiarygod­ność”, przegląd literatury, cel pracy 
  • Prawdopodobieństwo 
  • Charakterystyka rekonstrukcji wypadku 
  • Niepewność i wiarygodność rekonstrukcji 
  • Definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji 
  • Modele matematyczne zderzeń i dynamiki pojazdu, programy symulacyjne 
  • Przykłady: modelowanie podukładów, analiza wiarygodności rekonstrukcji, ocena hipotez w sensie prawdopodobieństwa warunkowego 

 

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Październik 27th, 2016 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Standardy opiniowania - www Alicja Czerederecka (red.)

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
ISBN 978-83-87425-39-5

 

Cena: 55 zł + koszty wysyłki

Książka zawiera tekst Standardów, obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, porusza też kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii oraz dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem kontekstualnym i instytucjonalnym określonych rozwiązań prawnych. Znalazły się w niej teksty 13 autorów, przez co niektóre problemy poruszane są w kilku rozdziałach, wzajemnie się uzupełniając lub stanowiąc swoistą dyskusję między autorami poszczególnych rozdziałów. Przedstawienie różnych punktów widzenia pozwala uwydatnić obszary kontrowersji wokół omawianych zagadnień, stwarzając tym samym okazję do aktywnego zaangażowania odbiorcy: jego refleksji, obiektywizacji i zajęcia własnego stanowiska. Daje to punkt wyjścia do dalszej dyskusji, badań  naukowych nad problemami poruszonymi w tej książce, a także tymi, które powinny się w niej znaleźć, jednak zabrakło na nie miejsca.

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Listopad 16th, 2015 Posted in Kryminalistyka, Książki | Komentowanie nie jest możliwe
Mikroslady_okladka_www Janina Zięba-Palus (red.)

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

ISBN 978-83-87425-29-6

 

Cena: 45 zł + koszty wysyłki

W publikacji pokazano, jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład, wielu badanych materiałów, np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Dlatego ekspert winien stosować metody matematyczne do oceny wyników swych badań, oszacowania wielkości błędu pomiarowego oraz interpretacji ewentualnych różnic, obserwowanych pomiędzy porównywanymi materiałami (ślad vs materiał porównawczy pobrany od podejrzanego czy oskarżonego). Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier. Jest oczywiste, że ich ilość, jaką dysponuje biegły w trakcie prowadzonych badań, jest znacznie większa niż „zwykłych” mikrośladów, co ułatwia prowadzenie analizy, niemniej priorytetem jest, aby w jej toku nie doszło do ich uszkodzenia. Dlatego też w przypadku takich materiałów stosuje się przede wszystkim  tzw. nieniszczące techniki badawcze, bazując na mikropróbkach pobranych z linii pisma czy papieru.

Wszyscy autorzy chcieliby, aby niniejsza publikacja była przydatna prawnikom (zleceniodawcom ekspertyz) i przyczyniła się do lepszej współpracy na linii biegli − przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie niektóre rozdziały lub części tej książki mogą się wydawać  trudniejsze do przyswojenia, niemniej starano się unikać, o ile było to możliwe, omawiania wszelkich zawiłości i implikacji metod badawczych oraz stosowania specjalistycznej terminologii naukowej na rzecz logicznego, przystępnie przedstawionego rozumowania ilustrowanego przejrzystymi wykresami i rycinami. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z zawartością książki pomoże praktykom wymiaru sprawiedliwości w przezwyciężeniu trudności we wzajemnej komunikacji, a omówione przykłady z praktyki zachęcą do zlecania badań fizykochemicznych w tych sprawach, w których mikroślady i materiały pisarsko-papiernicze są prawdziwym źródłem informacji o zdarzeniu, a zarazem wartościowym dowodem w postępowaniach: przygotowawczym i sądowym.

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2015

Wrzesień 21st, 2015 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Paragraf_specjalny_2015 Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2015 (Materiały z XIV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY

W porozumieniu z organizatorem XIV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 24 referaty i 3 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Krakowie w dniach 18-19 września 2015 r. Publikacja zawiera 396 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2

Luty 13th, 2015 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Jan Unarski, Jakub Zębala
Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2, r. 2012, s. 142
ISBN 978-83-87425-83-8

 

 

cena: 20 zł + koszty wysyłki

Zobligowani żywym zainteresowaniem Czytelników oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie „Zbioru podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych”. Jest to wydanie uaktualnione i rozszerzone, stosownie do obecnego stanu wiedzy w dziedzinie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. Dodatkowo dla celów informacyjnych zamieszczono obliczenia alkoholo-we.
Mamy nadzieję, że zbiór ten będzie jeszcze lepiej służył zainteresowanym problematyką wypadków drogowych.
Niniejszy zbiór podstawowych wzorów mających zastosowanie w rekonstrukcji wypadków drogowych został pomyślany jako podręczna „pamięć operacyjna”, przede wszystkim dla biegłych sądowych z tej dziedziny. Może on jednak być przydatny również dla rzeczoznawców, prawników i innych osób, parających się problematyką wypadków drogowych zawodowo, a niekiedy i tych, którzy zrządzeniem losu zostali zamieszani w wypadek drogowy.
Format książeczki, odpowiadający rozmiarom przeciętnego portfela, został dobrany tak, by (podobnie jak portfel) można ją było zawsze mieć przy sobie i w dowolnej chwili móc z niej skorzystać. Jest bowiem oczywiste, że przy współ-czesnym stopniu skomplikowania fizykalno-technicznych metod rekonstrukcji wypadków drogowych, pamięciowe opanowanie zbioru stojących do dyspozycji wzorów i formuł matematycznych przekracza ludzkie możliwości.
Mając nadzieję, że zaproponowana forma wspomożenia pracy biegłych okaże się w praktyce przydatna, chcemy równocześnie ostrzec ewentualnych nieprofesjonalnych użytkowników książeczki, że jest ona tylko swego rodzaju odpowiednikiem pojemnika z określonym zestawem narzędzi. Warto zaś mieć na uwadze, że samo posiadanie pojemnika z narzędziami nie zapewnia jeszcze umiejętności należytego posługiwania się nimi.

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Felietony na drodze, Tom II

Luty 9th, 2015 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom II  2012, s. 525
ISBN 83-87425-78-8

 

Cena: 30 zł (plus koszty wysyłki)

Szczegóły … »

Symulacja wypadków drogowych w programie PC-Crash

Kwiecień 22nd, 2014 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Wojciech Wach
Symulacja wypadków drogowych w programie PC-CRASH

 

ISBN 83-87425-23-0

 

Cena: 178,50 zł (w tym koszty wysyłki)

Szczegóły … »

Paragraf na drodze. Numer Specjalny 2013

Luty 18th, 2014 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Paragraf specjalny 2013.cdr Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2013 (Materiały z XIII Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

 

NAKŁAD WYCZERPANY

W porozumieniu z organizatorem XIII Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 26 referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 25-27 września 2013 r. Publikacja zawiera 349 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I-XII na płycie DVD

Październik 1st, 2013 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Zbiór_referatów-okładka na płytę Problemy rekonstrukcji  wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I-XII na płycie DVD 

NAKŁAD WYCZERPANY

Dysk zawiera zbiór 330 referatów przedstawionych podczas dwunastu kolejnych konferencji Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w latach 1985-2011. Prace z każdej konferencji były publikowane w formie odrębnej książki.
Wygodna wielokryterialna wyszukiwarka (wg nazwisk autorów, słów kluczowych, tytułów, rocznika i języka) umożliwia szybkie wyszukiwanie artykułów.